obchodní podmínky pro konzultace a workshopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) Mgr. Kristýna Farkašo, se sídlem Jana Masaryka 46, IČO 02993384, e -mail info@awen.cz, telefonní číslo  +420 776 099 113 („Poskytovatelka” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Poskytovatelky, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.awen.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde . 

Jak jistě víte, tak komunikuji primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Poskytovatelky a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.awen.cz („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za informační materiály a služby;
 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení informačních materiálů a služeb, a to včetně ceny za jeho zabalení a doručení;
 3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi informačních materiálů a služby s Poskytovatelkou;
 7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 9. Informační materiály a služby je vše, co můžete nakoupit na E-shopu v sekcích:

a. koučink

b. mentoring

c. workshopy

 

 II. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Koupě informačních materiálů a služeb (koučování, mentorining, workshopy a další) je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 2. Při nákupu informačních materiálů a služeb je Vaše povinnost poskytnout Prodávající všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Poskytovatelce poskytli při objednání Zboží bude tedy považovat za správné a pravdivé.
 3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 6. Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem nebo konzultacemi. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu Poskytovatelky, je zakázáno.
 7. Objednávkou služeb, workshopů, osobních konzultací, elektronických knih, online programů či dalších produktů na awen.cz kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a Poskytovatelka za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech může kupující najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 8. Označení informačních materiálů a služeb, popis jejich hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní Poskytovatelky www.cz. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 9. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném informačním materiálu a službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

  III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Rezervovat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a poskytovatelkou vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
  2. Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a poskytovatelkou vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
  3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.
  4. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
  5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Poskytovatelky po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
  6. Poskytovatelka je povinna poskytnout či dodat informační materiály či službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje materiály a službu převzít a zaplatit poskytovatelce kupní cenu. Povinnosti dodat informační materiály a službu je poskytovatelka zbavena v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován. Rozhodne-li se kupující svého práva na užívání služby či on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost kupujícího zaplatit stanovenou cenu.
  7. Kupující je srozuměn s tím, že v případě zakoupení vzdělávacích produktů, webinářů a živých vysílání, pro jejich řádné užívání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.
  8. Zrušení uživatelského účtu. Poskytovatelka může zrušit uživatelský účet kupujícímu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Poskytovatelka může upravit práva uživatelského účtu klienta zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů.
  9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatelky, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  10. V případě vzdělávacích materiálů kupující souhlasí s tím, že mu je uživatelský účet zřízený pouze po dobu 1 roku od uzavření kupní smlouvy a prodloužení této doby je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.
  11. Kupující souhlasí s tím, že možnost využití zaplacených konzultací (anebo započetí koučovacího/mentoringového procesu), pokud si je objednal a řádně zaplatil, má Kupující po dobu 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Po 3 měsících nevyužité konzultace propadají bez náhrady.

 IV. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena produktu, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní Poskytovatelky www.awen.cz. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. Poskytovatelka vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Poskytovatelka není plátcem daně z přidané hodnoty.
 3. Cenu informačního materiálu a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně zvoleným způsobem v prodejním formuláři.
 4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu služby Shoptet Pay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti Shoptet a.s.
  Kupující má možnosti plateb:
  – online platební kartou
  – bankovním převodem na základě faktury
 5. Kupující je v případě platby bankovním převodem na základě faktury povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak poskytovatelka nebude schopna platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit poskytovatelce úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu, zboží či služby.
 7. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit poskytovatelce úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu, zboží či služby.

   V. DODACÍ PODMÍNKY

  1. U koučovacích a mentoringových konzultací se dodáním rozumí uskutečnění každé jednotlivé schůzky. Konzultace se může uskutečnit na dálku online, telefonicky, e-mailem, nebo osobní schůzkou.
  2. U on-line vzdělávacích produktů a kurzů (workshopů) se dodáním rozumí uskutečnění schůzky, workshopu či zaslání přístupových údajů ze strany poskytovatelky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
  3. Přístupové údaje do vzdělávacích programů poskytne poskytovatelka kupujícímu až po zaplacení, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak, s čímž vyjadřuje kupující provedením objednávky souhlas.

   VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

  1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Poskytovatelka nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
  2. Produkty, které poskytovatelka prostřednictvím webového rozhraní prodává, tedy on-line vzdělávací programy a kurzy, webináře, knihy, konzultace a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatelky jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propagován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat on-line program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je poskytovatelka oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá poskytovatelce za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

   VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (UKONČENÍ SMLOUVY)

  1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele,

  Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od vytvoření objednávky, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace informačních materiálů a služeb.
  Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele v případě poskytnutých služeb na míru (konzultace) zákazníkovi nelze uplatnit v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, jelikož služba je vytvořena na míru, podle přání zákazníka. TJ. pokud si uděláte (a uhradíte) objednávku na informační materiály a služby (koučink, mentoring, workshopy) a zjistíte, že nejste schopni si službu vybrat či se alespoň domluvit na posunutí termínu, máte 14 dní na odstoupení od smlouvy. Od 15. dne od potvrzení objednávky Vám poskytovatelka nemusí vyhovět s vrácením peněz, naplánováním termínu či vyzvednutím informačních materiálů a služeb.

  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:
  – nejpozději 14. den po objednání informačních materiálů a služeb musí být poskytovatelce odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy,
  – odstoupení od smlouvy prosím zašlete emailem na info@aewn.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména, adresy a data nákupu,
  upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb,
  – peníze za neotevřené/neaktivované informační materiály či službu či zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud je to možné. Nebo se poskytovatelka dohodne na jiném způsobu vrácení peněz telefonicky či písemně. Poskytovatelka není povinna kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží poskytovatelce odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu,
  – v případě odstoupení zákazníka od smlouvy na on-line vzdělávací produkt nebo kurz, je poskytovatelka oprávněna neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
  – v případě odstoupení od smlouvy na koupi elektronického produktu je zákazník povinen před vrácením peněz podepsat čestné prohlášení o tom, že bere na vědomí, že jej nebude nadále používat ani šířit dál. Čestné prohlášení zákazník doručí písemně buď na adresu poskytovatelky nebo elektronicky jako oskenovaný dokument s čitelným podpisem.

  3. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatelky
  Poskytovatelka je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
  – prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 14 dnů po době splatnosti,
  – porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka

   VIII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

         1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatelky za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
         2. Poskytovatelka odpovídá kupujícímu, že informační materiály a Služby při převzetí nemají V případě, že Služba při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby poskytovatelka bezplatně a bez zbytečného odkladu informační materiály či službu uvedla do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
         3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u poskytovatelky, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
         4. Pro reklamaci slouží kontaktní email info@cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.
         5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
         6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatelka s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
         7. Poskytovatelka není povinna nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatelka neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž poskytovatelka neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu, kurzu nebo webináře, které není schopna ovlivnit.
         8. Nastane-li situace, že musíte zrušit svou přítomnost:
          1. na konzultaci (koučink/mentoring) - více než 24 hodin předem je konzultace po vzájemné dohodě přesunuta na jiný datum a čas
          2.  na konzultaci (koučink/mentoring) - méně než 24 hodin předem je konzultace plně hrazena klientem bez nároku na vrácení peněz
          3. na workshopu více než 24 hodin předem - vstupné se vrací
          4. na workshopu méně než 24 hodin předem - vstupné se nevrací

   IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

        1. Všechny informační materiály a služby poskytovatelky slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního růstu a rozvoje. Veškeré informace v on-line programu www.awen.cz a jeho součástech e-book, mp3 nahrávky a jiné jsou pouze návody a doporučení. Poskytovatelka není odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Poskytovatelka nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatelka nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatelky neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže poskytovatelka ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
        2. Poskytovatelka upozorňuje, že informace obsažené v jejích produktech, nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

   X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

        1. Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky a podmínky pro zasílání obchodních sdělení se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

   XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatelky awen.cz.
      2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelkou a kupujícím vyřizuje poskytovatelka, stížnosti může kupující uplatnit na adrese info@awen.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Reklamační formulář je možné nalézt zde.
      3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
      4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
      5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo u vybraných informačních materiálů a služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.
      6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.12. 2023.