zásady zpracování osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek www.awen.cz umožňujete Mgr. Kristýně Farkašové, IČ: 02993384, se sídlem Jana Masaryka 46, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 (dále jenAwen.“  nebo „Správce“) využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté přímo od Vás. Na Awen. jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sám/sama poskytnete při registraci na webové stránce www.awen.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky či zasláním dotazu přes kontaktní formulář.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Awen. také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Awen. na webových stránkách užívá cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení webových stránek Awen., které slouží pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu Awen., kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu Awen. na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Pokud jste ve svém prohlížeči povolil/a ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Awen. údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Awen. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či orientaci apod.

 

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Awen. a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Awen. vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro sdělení naší nabídky Awen., kdy na základě uvedené e-mailové adresy zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Awen. již zakoupil/a Souhlas Awen. udělujete v průběhu registrace.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Awen. formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Awen. především e-mailovou adresu, kdy zpracování probíhá pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky Awen.. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

 

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

4.1. Uživatelé i zákazníci Awen. mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

4.1.1. kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

4.1.2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Awen. na e-mailové adrese info@awen.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Awen. ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM? 

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Awen.. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Awen.

5.2. Awen. dále jako Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Awen. pro účely a způsobem, které Awen. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Awen. využívá, patří:

5.2.1. Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9,

5.2.2. Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing).

 

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

6.1. Awen. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Awen. následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Awen. požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Awen. po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Awen. a požadovat:

7.1.1. Informace ohledně osobních údajů, které Awen. zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Awen. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

7.1.2. Přístup k údajům, které jste poskytl/a Awen., ať v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky.

7.1.3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Awen. správně vyřídit Vaši objednávku.

7.1.4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Awen. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

7.1.5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Awen. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Awen. Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

7.1.6. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Awen. k jinému subjektu, kdy Awen. předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vaše nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci Awen. vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Awen. neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Awen. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Awen. prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně osobních údajů v souladu s GDPR.

8.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Awen. e-mailem na adresu info@awen.cz, nebo na telefonním čísle +420 776 099 113.

 

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 12. 20223